ACCA21, 2004.  Project Profiles- The Planning for the Protection and Management of Eco-Environment of the Water Source of the Danjiangkou Reservoir.  Beijing, Administrative Center for China’s Agenda 21. Weblink Reference: http://www.acca21.org.cn/local/enemcplmd/demo/danjiangkou.htm


Jia, Longhai, 2005.  JIA NA DA ZHUAN JIA ZUO SHUI ZI YUAN GUAN LI BAO GAO (Canadian expert gave talk on water resource management).  NAN YANG RI BAO (Nanyang Daily), December 13, 2005, p. 1.  Weblink Reference: http://www.nydaily.com.cn/20051213/ny0101-051213814465253.htm

NAN YANG 21 SHI JI YI CHENG XIN XI WANG (Nanyang Local Agenda 21 Office), 2005a.  2005 NIAN ZHUAN JIA HUO DONG JI JIN (Lists of Activities of Foreign Experts in 2005).   
Weblink Reference: http://www.nysti.ha.cn/21/zhuanti/zhuanti0/2005zhuanjiajijin.htm

NAN YANG 21 SHI JI YI CHENG XIN XI WANG (Nanyang Local Agenda 21 Office), 2005b.  JIA NA DA WEN SHA DA XUE FRANK JIAO SHOU LAI WAN KAO CHA ZHI DAO SHUI YUAN DI SHENG TAI BAO HU XIANG MU (Professor Frank [Simpson], University of Windsor, Canada, visited Nanyang to examine and instruct water-resource ecological protection project).  NAN YANG KE CHI XU FA ZHAN DONG TAI (Status of Sustainable Development in Nanyang), Issue No. 13, December 16, 2005.  Weblink Reference: http://www.nysti.ha.cn/21/briefing/2005-13.htm

NAN YANG 21 SHI JI YI CHENG XIN XI WANG (Nanyang Local Agenda 21 Office), 2005c.  NAN YANG DIAN SHI TAI XIN WEN  (Nanyang Television News), December 13, 2005.  
Weblink Reference: http://www.nysti.ha.cn/21/ny-news.wmv

NAN YANG 21 SHI JI YI CHENG XIN XI WANG (Nanyang Local Agenda 21 Office), 2006.  NAN YANG 21 SHI JI YI CHENG GUAN LI BAN GONG SHI (Nanyang 21st Century Agenda Information Web Site).  Weblink Reference: http://www.nysti.ha.cn/21/index.htm


Jia, Longhai, 2005.  JIA NA DA ZHUAN JIA ZUO SHUI ZI YUAN GUAN LI BAO GAO (Canadian expert gave talk on water resource management).  NAN YANG RI BAO (Nanyang Daily), December 13, 2005, p. 1.

NAN YANG 21 SHI JI YI CHENG XIN XI WANG (Nanyang Local Agenda 21 Office), 2006.  NAN SHUI BEI DIAO ZHONG XIAN GONG GHENG SHUI YUAN SHENG TAI HUAN JING BAO HU (Ecological Environment Protection of the Water Source of Middle Line Project of South-to-North Water Diversion).  GUO JIA ZHONG DIAN YIN ZHI XIANG MU (China Key Introducing Foreign Experts Project, Report).  Nanyang, Nanyang Local Agenda 21 Office, 10 p.        

Simpson, Frank, 2005. Water Resource Management: Lessons Learned from Projects in India , Nigeria and Ukraine . Local Agenda 21 Committee, Nanyang, Henan Province , China , December 12, 2005 .


Back to Menu | Homepage/Contact Frank Simpson